Algemene voorwaarden

  1. Definities
  2. Volgende definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis, tenzij de context anders bepaalt:

   1. Stoffenwinkel MB: éénmanszaak gevestigd te 2380 Ravels, Lindendreef 9 en geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0757.795.969. Stoffenwinkel MB is te bereiken via e-mail: info@stoffenwinkelmb.be en telefonisch op 0470 02 23 31.
   2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stoffenwinkel MB in een contractuele relatie van welke aard ook staat of komt te staan.
   3. Consument: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
   4. Verkoopsovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij Stoffenwinkel MB zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Klant. Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
   5. Producten: Het voorwerp van één of meerdere verkoopsovereenkomsten.
  3. Toepassingsgebied
  4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige contractuele relaties tussen de Klant en Stoffenwinkel MB. Zodra u gebruik maakt van deze website aanvaardt u als Klant deze verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

  5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten hoe ook genaamd, waarbij Stoffenwinkel MB zich verbindt/zal verbinden om diensten te verlenen voor de Klant, alsmede op alle daaruit voor Stoffenwinkel MB voortvloeiende werkzaamheden.

  6. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging of als bijlage aan onderhavige algemene voorwaarden.

  7. De algemene voorwaarden van Stoffenwinkel MB hebben steeds voorrang op deze van de Klant. De Klant erkent kennis te hebben genomen van de voorwaarden en aanvaardt ze in hun geheel.

  8. Totstandkoming van de overeenkomst

  9. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Stoffenwinkel MB en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

  10. Prijzen
   1. De opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro. De stoffen staan geprijsd in euro/lopende 10cm. De opgegeven prijzen van de Producten zijn steeds inclusief BTW en andere lasten. In het geval de Klant een rechtspersoon is kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid.
   2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
   3. Kennelijk of overduidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Stoffenwinkel MB gecorrigeerd worden.
   4. De op de webshop aangegeven productprijzen worden weergegeven zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Klant.
  11. Betaling
   1. De Klant heeft de mogelijkheid om digitaal te betalen met Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, … of overschrijving.
   2. Facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest mee van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende zending van de aanmaning, zal de schuld verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag (schadebeding).
   3. Stoffenwinkel MB stelt haar leveringsverplichting uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. Zij behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.
  12. Levering
  13. Stoffenwinkel MB verwerkt alle bestellingen spoedig. Cfr. het WER (Wetboek Economisch Recht) betreft de uiterste leveringstermijn 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

  14. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper. Stoffenwinkel MB is niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of overmacht.

  15. Klachten en geschillen
  16. Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 14 kalenderdagen na respectievelijk de uitvoering van de diensten, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht de Producten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd. Als die termijn verstreken is zal de klacht of het protest niet langer ontvankelijk zijn.

  17. Herroepingsrecht
  18. Artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de Consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Stoffenwinkel MB:

   • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
   • Naam en adres van de Consument;
   • Handtekening van de Consument;
  19. Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder binnen 14 kalenderdagen na gebruik van het herroepingsrecht. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Consument, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het product terugsturen naar Stoffenwinkel MB, 2380 Ravels, Lindendreef 9.

  20. Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal Stoffenwinkel MB binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van de door de Consument betaalde som. Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Stoffenwinkel MB zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  21. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte Producten, bvb. de op de webshop beschikbare stoffen. De stoffen worden op lengte gesneden voor de Klant, zodat deze een uitzondering vormen op het bij wet voorziene herroepingsrecht.

  22. Overmacht
  23. In geval van overmacht is Stoffenwinkel MB niet gehouden haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen. Zij is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

  24. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel/gedeeltelijk wordt verhinderd.

  25. Verwerking persoonsgegevens
  26. De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste/valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op huidige algemene voorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende privacy- en cookiebeleid.

  27. Nietigheid
  28. In geval van ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere bedingen of gedeelten van bedingen, worden die bedingen voor niet geschreven gehouden zonder dat hun ongeldigheid of nietigheid de nietigheid van de gehele overeenkomst of de overige gedeelten van die bedingen kan teweegbrengen.

  29. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  30. Op alle rechtsbetrekkingen met de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

  31. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Disclaimer

Eigenaar van de website

www.stoffenwinkelmb.be is een website waarvan Bah Mariama eigenares is, en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 2380 Ravels, Lindendreef 9, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer BE0757.795.969, hierna Stoffenwinkel MB genoemd.

Deze website wordt beheerd door Bah Mariama, eigenares van deze website.

Stoffenwinkel MB kan worden gecontacteerd via e-mail op het volgend e-mailadres: info@stoffenwinkelmb.be . De bezoeker wordt uitgenodigd dit e-mailadres te gebruiken voor alle informatie over de inhoud van de website.

Algemeen

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing bij elke consultatie van de website van Stoffenwinkel MB. De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en informatie die op de website van Stoffenwinkel MB beschikbaar zijn.

Door de website van Stoffenwinkel MB te consulteren stemt de bezoeker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud in met al de bepalingen van deze disclaimer. De bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud onze verkoopsvoorwaarden. De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door Stoffenwinkel MB. In voorkomend geval zal de bezoeker via deze website op de hoogte gesteld worden.

Ondanks het feit dat Stoffenwinkel MB de grootste zorg besteedt aan een goede werking van haar website, garandeert zij niet dat haar website functioneert zonder enige onderbrekingen of fouten.

Doel van de website

Het doel van de website behelst het volgende:

 • Het voorstellen van de ontwerpen en vervaardigingen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
 • Het commercialiseren van stoffen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen via e-commerce. Deze aankopen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Stoffenwinkel MB, te vinden op onze website;
 • Het toelaten van bijkomende informatie te vragen aangaande de activiteiten van Stoffenwinkel MB.

Auteursrechten

Alle tekstdocumenten, modellen, logo's, foto's en producten beschikbaar op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij zijn uitsluitend eigendom van Stoffenwinkel MB. Stoffenwinkel MB behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie en modellen.

De bezoeker van deze website heeft de toelating om de geconsulteerde informatie af te printen en aan te wenden als persoonlijk beheer met uitsluiting van elke verdere verspreiding, commercialisering en exploitatie onder derden, tenzij voorafgaandelijk de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stoffenwinkel MB bekomen werd.

Indien de bezoeker van mening is dat één of meerdere elementen op de website in strijd is (zijn) met zijn (hun) eigen intellectuele rechten, wordt hij uitgenodigd om contact op te nemen met Bah Mariama, eigenares van de website, via e-mail op info@stoffenwinkelmb.be met een precieze uiteenzetting van het geschil. Er zal onverwijld contact met de bezoeker worden opgenomen om het geschil op te lossen.

Aansprakelijkheid

De website is zo gewetensvol mogelijk opgezet. De website heeft tot doel de activiteiten voor te stellen, de bezoeker in staat te stellen contact op te nemen met Stoffenwinkel MB alsook over te gaan tot online aankopen op vrijblijvende basis.

De hierin vervatte informatie kan worden gewijzigd. De bezoeker wordt derhalve verzocht de informatie waarover hij beschikt te controleren alvorens contact op te nemen. In geen geval is Stoffenwinkel MB contractueel gebonden door enige informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.

Stoffenwinkel MB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die het gevolg zou kunnen zijn van de raadpleging of het gebruik van de gegevens op de website.

Bovendien kan Stoffenwinkel MB niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of onderbrekingen tijdens het gebruik van de website.

Hyperlinks

www.stoffenwinkelmb.be kan hyperlinks bevatten naar andere websites, sociale netwerken en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden de bezoeker louter ter informatie ter beschikking gesteld. Ze impliceren geen enkele relatie van welke aard dan ook tussen Stoffenwinkel MB en de website of het verwijzende sociale netwerk. Stoffenwinkel MB heeft geen controle over de inhoud ervan en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor de informatie die het bevat en dit voor schade van welke aard dan ook die kan ontstaan als gevolg van deze informatie.

Indien de bezoeker, om welke reden dan ook, een link wenst te creëren van een website van een derde naar de website www.stoffenwinkelmb.be , is hij verplicht Stoffenwinkel MB hiervan vooraf op de hoogte te brengen. De informatie kan per e-mail naar het volgende adres worden gezonden: info@stoffenwinkelmb.be .

In voorkomend geval is Stoffenwinkel MB niet verantwoordelijk, direct of indirect, voor de inhoud van sites van derden die gebruikmaken van een link naar de website www.stoffenwinkelmb.be , zelfs indien zij op de hoogte is gebracht van het ontstaan en het bestaan van de link.

Veiligheid van de website

Stoffenwinkel MB stelt alles in het werk om de veiligheid van de website te verzekeren (in het bijzonder tegen virussen of andere computermisdrijven). Er worden regelmatig maatregelen genomen om hieraan te voldoen. Indien nodig, in geval van een veiligheidsprobleem in verband met het gebruik van de website, wordt de bezoeker uitgenodigd om Stoffenwinkel MB op de hoogte te brengen van het probleem.

Stoffenwinkel MB zal alles in het werk stellen om het probleem onmiddellijk op te lossen of, indien dit niet onmiddellijk mogelijk is, binnen een redelijke termijn.

Slotbepaling

De nietigheid van een bepaling brengt niet de totale nietigheid van deze disclaimer mee. De nietigheid van een clausule zal leiden tot de vervanging ervan door een geldige clausule die in dezelfde richting gaat. Indien nodig zal Stoffenwinkel MB de clausule vervangen door een clausule met dezelfde strekking.